مصرف زیاد کیوی مازندران این بلاها را سرتان می آورد

به گفته رئیس سازمان کشاورزیاستان مازندران، چین به دنبال واردات میوه کیوی مازندران از شمال استان مازندران است.

مذاکرات برای صادرات محصولات کشاورزی مازندران به کشورهای مختلف جهان در حال انجام است.

چین برای واردات میوه پرتقال و کیوی از این استان اعلام آمادگی کرده است.

هدف از این تحقیق شناسایی نقش ترویج کشاورزی در بازاریابی کیوی در استان مازندران ( شهرستان های تنکابن و چالوس) بود.

برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد و داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

روش تحقیق توصیفی همبستگی بود، جامعه آماری این پژوهش کلیه تولیدکنندگان کیوی شهرستان تنکابن و چالوس (7132=n) بوده و تعداد 350 نفر به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند.

نتایج تحلیل رگرسیون نشان می دهد که سابقه کار، سطح تحصیلات، تماس با متخصصان بازاریابی و اقتصادی و تماس با رهبران محلی، حضور در EXTENSION.

کلاس ها و استفاده از برنامه های تلویزیونی و رادیویی در مورد کیوی حدود 30 درصد از واریانس متغیر وابسته را به خود اختصاص داد.

کیوی

زندران در سال گذشته منتهی به 28 اسفند 1399 بالغ بر 342 هزار تن کیوی و پرتقال به ارزش حدود 200 میلیون دلار صادر کرده است.

به گفته مهدی گل چوب، صادرات کیوی به 158 هزار تن به ارزش 111 میلیون دلار رسید که نسبت به سال قبل از آن به ترتیب 12 و 17 درصد افزایش تناژ و ارزش داشت.

صادرات پرتقال به ارزش 89 میلیون دلار به 184 هزار تن رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل 138 درصد و ارزش آن 104 درصد افزایش داشته است.

در مجموع 100 هزار تن کیوی از ابتدای سال مالی جاری از شمال استان مازندران صادر شده که نسبت به مدت مشابه پارسال دو برابر افزایش داشته است.

80 هزار تن از این رقم (80 درصد) از طریق بندر چابهار در جنوب ایران به هند صادر شده است.

عراق، افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی مشتریان سنتی کیوی ایرانی هستند.

استان ایران بیش از 180000 تن از کل تولید 220000 تن کیوی ایران را به خود اختصاص داده است.

 یعنی 81.81 درصد. حدود 8000 هکتار مزرعه کیوی در کشور وجود دارد و مازندران 6500 هکتار است.